ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Назначения и освобождения

Ж.К. Кызалаков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-сентябрындагы №332 буйругуна, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 3-мартындагы жыйынынын №6 протоколуна ылайык,

Кызылыков Женишбек Кызылыковичти – “Спорттук курамалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы” мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары болуп, 2018-жылдын 12-мартынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

“Спорттун курамалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы” мамлекеттик мекемесинин директору К.К. Шабданбаев, Ж.К. Кызалаков менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тексеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: Конкурстук комиссиянын жыйынынын 2018-жылдын 3-мартынын №6 Протоколу.

О Кызалакове Ж.К.

В соответствии с Положением “ О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики, приказом Госагентства от 22 сентября 2017 года № 332, Протоколом №6 заседания конкурсной комиссии от 3 марта 2018 года.

Кызалакова Женишбека Кызалаковича – назначить заместителем директора государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» с 12 марта 2018 года сроком на 2 года.

Директору государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения»  Шабданбаеву К.К. заключить Трудовой договор с Кызалаковым Ж.К. сроком на 2 года.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагенства, курирующего данное направление.

Основание: Протокол заседания конкурсной комиссии от 3 марта 2018 года №6.

  О.А Евгачев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-сентябрындагы №332 буйругуна, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 27-февралындагы жыйынынын №4 протоколуна ылайык,

 1. Евгачев Орозбек Анарбаевич  - 2018-жылдын 5-мартынан тартып Мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү дирекциясынын директорунун  орун басары болуп 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.
 2. Мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү дирекциясынын директору Э.А.Абдылдаев, О.А.Евгачев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Конкурстук комиссиясынын жыйынынын 2018-жылдын 27-февралынын №4 протоколу.

О  Евгачеве О.А.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьей 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказом Госагентства от 22 сентября 2017 года №332, Протоколом №4 заседания конкурсной комиссии от 27 февраля 2018 года:

 1. Евгачева Орозбека Анабаевича - назначить заместителем директора  Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта  с 5 марта 2018 года сроком на 2 года.
 2. Директору Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта Э.А.Абдылдаев  заключить Трудовой договор с О.А.Евгачевым  сроком на 2 года.

Основание: Протокол заседания конкурсной комиссии от 27 февраля 2018 года №4.

Р.С. Жуманазаров жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-сентябрындагы №332 буйругуна, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 27-февралындагы №4 протоколуна ылайык,

 1. Джуманазаров Руслан Сатымкулович - 2018-жылдын 5-мартынан тартып Мамагенттиктин алдындагы Спорттун улутттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун чарбачылык иштери боюнча орун басары болуп дайындалсын.
 2. Спорттун улутттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директору Т.Асанов Р.Жуманазаров менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Конкурстук комиссиясынын жыйынынын 2018-жылдын 27-февралынын №4 протоколу.

Об Джуманазарове Р.С.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьей 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказом Госагентства от 22 сентября 2017 года №332, Протоколом №4 заседания конкурсной комиссии от 27 февраля 2018 года:

 1. Джуманазарова Русланбека Сатымкуловича - назначить заместителем директора по административно-хозяйственной части Дирекции по национальным видам спорта с 5 марта 2018 года сроком на 2 года.
 2. Директору Дирекции по национальным видам спорта Т.Асанову заключить Трудовой договор с Джуманазаровым Р.С. сроком на 2 года.

Основание: Протокол заседания конкурсной комиссии от 27 февраля 2018 года №4.

К.Т. Ырыскелдиев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-январындагы №332 буйругуна, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 26-февралындагы №3 протоколуна ылайык,

 1. Ырыскелдиев Калысбек Толомушович - 2018-жылдын 5-мартынан тартып Мамагенттиктин алдындагы "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун чарбасчылык иштер боюнча орун басары болуп дайындалсын.
 2. "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору С.Мамытов Калысбек Ырыскелдиев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Конкурстук комиссиясынын жыйынынын 2018-жылдын 26-февралынын №3 протоколу.

Об Ырыскелдиеве К.Т. 

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьей 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказом Госагентства от 22 сентября 2017 года №332, Протоколом №3 заседания конкурсной комиссии от 26 февраля 2018 года:

 1. Ырыскелдиева Калысбека Толомушовича - назначить заместителем директора по административно -хозяйственной части Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Кулук" с 5 марта 2018 года сроком на 2 года.
 2. Директору Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Кулук" Мамытову С. заключить Трудовой договор с Ырыскелдиевым К. сроком на 2 года.

Основание: Протокол заседания конкурсной комиссии от 26 февраля 2018 года №3.

 

 К.О. Исаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 69-беренесине ылайык,

 1. Исаев Кулболду Октябрьевич - 2018-жылдын 30-январынан тартып Мамагенттиктин алдындагы Спорттун улуттук түрлөрү боюнча Дирекциясынын директорунун АЧБ боюнча орун басары ээлеген кызматынан Мамагенттиктин алдындагы Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын методиста кызматына которуу жолу менен бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы Исаев Кулболду Октябрьевичти 2018-жылдын 30-январынан тартып Мамагенттиктин алдындагы Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын методиста кызматына дайындасын.

Негиз: 2018-жылдын 30-январындагы К.О. Исаевдин арызы.

Об Исаеве К.О

В соответствии со ст. 69 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказываю:

 1. Исаева Кулболду Октябрьевича - освободить от должности заместителя директора по АХЧ Дирекции по национальным видам спорта при Госагентства в порядке перевода на должность методиста Дирекции по национальным видам спорта при Госагентстве с 30 января 2018 года.
 2. Дирекции по национальным видам спорта при Госагентстве назначить Исаева Кулболду Октябрьевича методистом Дирекции по национальным видам спорта при Госагентстве с 30 января 2018 года.

Основание: заявление Исаева К.О. от 30 января 2018 года.

 Ү.Б. Качаганова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренисине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” (мындан ары-Мамагенттик) Жобого ылайык,

 1. Качаганова Үмүт Борукчуевна - Мамагенттиктин алдындагы Ш.Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резерв окуу жайынын башкы бухгалтери ээлеген кызмат ордунан оз каалоосу менен 2018-жылдын 1-февралынан тартып бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Ш.Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резерв окуу жайынын бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1-февралындагы Ү.Б. Качаганованын арызы.

О Качагановой Ү.Б

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Качаганову Умут Борукчуевну - освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Республиканского училища олимпийского резерва им.Ш.Сыдыкова при Госагентстве с 1 февраля 2018 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Республиканского училища олимпийского резерва им.Ш.Сыдыкова при Госагентстве произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Кочагановой Ү.Б. от 1 февраля 2018 года.

А.К. Ажигулов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренисине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” (мындан ары-Мамагенттик) Жобого ылайык,

 1. Ажигулов Айбек Кенешович - Мамагенттиктин алдындагы Мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү боюнча дирекциясынын директорунун орун басары ээлеген кызмат ордунан оз каалоосу менен 2018-жылдын 1-февралынан тартып бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү боюнча дирекциясынын бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: 2018-жылдьш 1-февралындагы А.К. Ажигуловдун арызы.

Об Ажигулове А.К,

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Ажигулова Айбека Кенешовича - освободить от занимаемой должности заместителя директора Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта при Госагентстве с 1 февраля 2018 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта при Госагентстве произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Ажигулова А.К. от 1 февраля 2018 года.

С.С. Өзүбекова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 69-беренесине ылайык,

 1. Өзүбекова Сүйүмкан Сапаровна - 2018-жылдын 1-февралынан тартып Мамагенттиктин алдындагы “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери ээлеген кызматынан Мамагенттиктин алдындагы Ш.Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резерв окуу жайына которуу тартибинде башкы бухгалтери болуп дайындалсын.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Ш.Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резерв окуу жайынын директору С.С. Өзүбекова менен эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1-февралындагы С.С. Өзүбекованын арызы.

Об Өзүбековой С.С.

В соответствии со ст. 69 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказываю:

 1. Өзүбекову Сүйүмкан Сапаровну - назначить на должность главного бухгалтера Республиканского училища олимпийского резерва им.Ш.Сыдыкова при Госагентстве с 1 февраля 2018 года в порядке перевода с должности главного бухгалтера Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Күлүк» при Госагентстве.
 2. Директору Республиканского училища олимпийского резерва им. Ш.Сыдыкова при Госагентстве заключить трудовой договор с Өзүбековой С.С.

Основание: заявление Өзүбевовой С.С. от 1 февраля 2018 года.

Ж.С. Кенжеевди которуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, кызматчынын потенциялын туура пайдалануу максатында, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 69-беренесине ылайык,

 1. Кенжеев Жанарбек Салимбаевич - 2018-жылдын 1-февралынан тартып Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынан которуу тартибинде Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынан директорунун орун басары болуп дайындалсын.
 2. Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынан директору Ж.С. Кенжеев менен 2 жылдык мөөнөткө эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1-февралындагы Ж.С. Кенжеевдин арызы .

О переводе Кенжеева Ж.С

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, в целях рационального использования потенциала сотрудника, в соответствии со статьей 69 Трудового Кодекса Кыргызской Республики,

 1. Кенжеева Жанарбека Салимбаевича - назначить заместителем директора Дирекции по неолимпийским видам спорта в порядке перевода из дирекции по олимпийским видам спорта с 1 февраля 2018 года.
 2. Директору дирекции по неолимпийским видам спорта заключить трудовой договор с Кенжеевым Ж.С. сроком на 2 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства, курирующего данное направление.

Основание: заявление Кенжеева Ж.С. от 1 февраля 2018 года.

Кубатбек уулу Абай жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнундө” (мындан ары - Мамагенттик) Жобосуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесинин негизинде буйрук кылам:

 1. Кубатбек уулу Абай - 2018-жылдын 1-февралынан тартып Жалал-Абад облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери болуп 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалсын.
 2. Жалал-Абад облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору Кубатбек уулу Абай менен эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1-февралындагы Кубатбек уулу Абайдын арызы.

О Кубатбек уулу Абае.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, на основании статьи 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказываю:

 1. Кубатбек уулу Абая - назначить главным бухгалтером Жалал- Абадской областной Специализированной детско-юношеской школы олмипийского резерва с 1 февраля 2018 года с испытательным сроком 3 месяца.

Директору Жалал-Абадской областной Специализированной детско-юношеской школы олмипийского резерва заключить трудовой договор с Кубатбек уулу Абаем.

Основание: заявление Кубатбек уулу Абая от 1 февраля 2018 г.

 Э.Б. Бекманбетовду которуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, кызматчынын потенциялын туура пайдалануу максатында, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 69-беренесине ылайык,

 1. Бекманбетов Эрлан Бообекович — 2018-жылдын 1-февралынан тартып Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынан Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясына которуу тартибинде директордун орун басары болуп дайындалсын.
 2. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын директору Э.Б. Бекманбетов менен 2 жылдык мөөнөткө эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1-февралындагы Э.Б. Бекманбетовдун арызы.

О переводе Бекманбетова Э.Б.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, в целях рационального использования потенциала сотрудника, в соответствии со статьей 69 Трудового Кодекса Кыргызской Республики,

 1. Бекманбетова Эрлана Бообековича - назначить заместителем директора Дирекции по олимпийским видам спорта в порядке перевода из дирекции по неолимпийским видам спорта с 1 февраля 2018 года.
 2. Директору дирекции по олимпийским видам спорта заключить трудовой договор с Бекманбетовым Э.Б. сроком на 2 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства, курирующего данное направление.

Основание: заявление Бекманбетова Э.Б. от 1 февраля 2018 года.

Б.М. Анарбаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги (мындан ары- Мамагенттик) жөнүндө жобого ылайык,

 1. Анарбаев Бердалы Мукашович берген арызына ылайык 2018-жылдын 1-февралынан тартып ээлеген Жалал-Абад облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтер кызмат орунунан бошотулсун.
 2. Жалал-Абад облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин бухгалтериясы Эрежелерге ылайык, эсеп- кысапты толу к жүргүзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1 -февралындагы Б.М. Анарбаевдин арызы.

Об Анарбаеве Б.М,

В соответствии со ст. 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее-госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Жалал-Абадской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва - Анарбаева Бердалы Мукашовича согласно поданному заявлению, с 1 февраля 2018 года.
 1. Бухгалтерии Жалал-Абадской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва произвести окончательный расчет согласно Правил.

Основание: заявление Анарбаева Б.М. от 1 февраля 2018 г.

Ж.Б. Куватбекова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 74 беренесине ылайык,

 1. Ш.Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директорунун милдети директор дайындалганга чейин директордун орун басары Куватбекова Жылдыз Болотбековнага 2018-жылдын 18-январынан тартып жүктөлсүн.
 2. Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү бул буйрук менен Ж.Б. Куватбекованы тааныштырсын. 
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамагенттиктин директорунун орун басары К.М. Арпачиевге жүктөлсүн.

 О Куватбековой Ж.Б.

В соответствии с Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года№ 819, статье 74 Трудового Кодекса Кыргызской Республики,

 1. Возложить с 18 января 2018 года исполнение обязанностей директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Ш.Сыдыкова на заместителя директора Куватбекову Жылдыз Болотбековну до назначения директора. 
 2. Отделу правовой экспертизы и управления  персоналом Госагентства ознакомить Куватбекову Ж.Б. с настоящим приказом.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства Арпачиеву К.М.

   Ж.К. Кызалаков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого ылайык,

 1. Кызалаков Женишбек Кызалакович берген арызына ылайык 2018 - жылдын 18-январынан тартып ээлеген Ш.Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директору кызмат ордунан бошотулсун. 
 2. Ш.Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын бухгалтериясы Эрежелерге ылайык, эсеп-кысапты толук жүргүзсүн.

Негиз: Ж.К. Кызалаковдун 2018-жылдын 18-январындагы арызы.

 О Кызалакове Ж.К.

В соответствии со статьей 82 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года№ 819,

 1. Освободить от занимаемой должности директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Ш.Сыдыкова -Кызалакова Женишбека Кызалаковича согласно поданному заявлению, с 18 января 2018 года.
 2. Бухгалтерии Республиканского училища олимпийского резерва имени Ш.Сыдыкова произвести окончательный расчет согласно Правил.

Основание: Заявление Кызалакова Ж.К. от 18 января 2018 года.

А.И. Салмурзаева жөнүндө

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамьгаын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого ылайык,

 1. Салмурзаева Алия Ишеналыевна берген арызына ылайык 2018 — жылдын 8-январынан тартып ээлеген Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмүнүн адиси кызмат орунунан бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырсын.

Негиз: А.И. Салмурзаеванын 2018-жылдьш 8-январындагы арызы.

О Салмурзаевой А.И.

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности специалиста отдела правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства - Салмурзаеву Алию Ишеналыевну согласно поданному заявлению, с 8 января 2018 года.
 2. Бухгалтерии Госагентства произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики.

Основание: Заявление Салмурзаевой А.И. от 8 янвраря 2018 года.

В.Н. Березин жөянүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренисине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө” Жобого ылайык,

 1. Березин Василий Николаевич - Мамагенттиктин алдындагы Кыргыз Республикасынын “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун чарбачылык бөлүмү боюнча орун басары ээлеген кызмат ордунан өз калоосу менен 2018-жылдын 8-январынан тартып бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Кыргыз Республикасынын “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: В.Н. Березиндин 2018-жылдын 8-январындагы арызы.

О Березине В.Н.

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Г осударственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Березина Василия Николаевича - освободить от занимаемой должности заместителя директора по хозяйственной части специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Кулук» Кыргызской Республики при Госагентстве с 8 января 2018 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Кулук» Кыргызской Республики при Госагентстве .произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Березина В.Н. от 8 января 2018 года.