ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Назначения и освобождения

А.С. Капарова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Мамагенттик) конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 20-ноябрындагы  № 32 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жѳнүндѳ жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоо тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Капарова Айгерим Сапаровна  2018-жылдын 22-ноябрынан тартып Мамагенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси болуп дайындалсын.
 2. Капарова Айгерим Сапаровнага кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоо үчүн 1.55 эмгек акы төлөө коэффициенти белгиленсин.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 22-ноябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 20-ноябрындагы № 32 чечими.

О Капаровой А.С.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госагентство) от  20 ноября 2018 года № 32, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года № 819, Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706 и Положением о порядке определения размера должностных окладов государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года № 131,

 1. Назначить Капарова Айгерим Сапаровну – специалистом отдела по связам с общественностью Госагенства с 22 ноября 2018 года
 2. Установить коэффициент для определения размера должностного оклада Капровой Айгерим Сапаровны – 1.55.

 Основание: представление статс-секретаря от 22 ноября 2018 года, решение конкурсной комиссии от 20 ноября 2018 года № 32.

Кушубак уулу Нурболот жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Мамагенттик) конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 20-ноябрындагы  № 31 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жѳнүндѳ жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоо тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Кушубак уулу Нурболот  2018-жылдын 22-ноябрынан тартып Мамагенттиктин дене тарбияны региондордо өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси болуп дайындалсын.
 2. Кушубак уулу Нурболотко  кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоо үчүн 1.55 эмгек акы төлөө коэффициенти белгиленсин.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 22-ноябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 20-ноябрындагы № 31 чечими.

О Кушубак уулу Нурболоте

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госагентство) от  20 ноября 2018 года № 31, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года № 819, Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706 и Положением о порядке определения размера должностных окладов государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года № 131,

Назначить Кушубак уулу Нурболота – специалистом отдела развития физической культуры в регионах Госагенства с 22 ноября 2018 года.

Установить коэффициент для определения размера должностного оклада Кушубак уулу Нурболота – 1.55.

Основание: представление статс-секретаря от 22 ноября 2018 года, решение конкурсной комиссии от 20 ноября 2018 года № 31.

Э.С. Чоноралиев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Мамагенттик) конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 3-ноябрындагы  № 28 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жѳнүндѳ жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоо тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Чоноралиев Эсентай Самидинович 2018-жылдын 15-ноябрынан тартып Талас облусунун жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча башкармалыгынын башкы адиси кызмат ордунан бошотулуп Талас шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча секторунун башчысы болуп дайындалсын.
 2. Чоноралиев Эсентай Самдиновичке кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоо үчүн 2.06 эмгек акы төлөө коэффициенти белгиленсин.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 15-ноябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 3-ноябрындагы № 28 чечими, Талас шаарынын мэринин макулдугу.

О Чоноралиеве Э.С.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госагентство) от 3 ноября 2018 года № 28, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года № 819, Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706 и Положением о порядке определения размера должностных окладов государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года № 131,

 1. Назначить Чоноралиева Эсентая Самидиновича – заведующим сектора по делам молодежи, физической культуры и спорта города Талас с 15 ноября 2018 года, освободив от ранее занимаемой должности главного специалиста управления по делам молодежи.
 2. Установить коэффициент для определения размера должностного оклада Чоноралиева Эсентая Самидиновича – 2.06.

 Основание: представление статс-секретаря от 15 ноября 2018 года, решение конкурсной комиссии от 3 ноября 2018 года № 28, согласие мэра города Талас.

М.И. Кадырова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Мамагенттик) конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 14-ноябрындагы № 30 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жѳнүндѳ жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоо тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Кадырова Маржана Илязовна 2018-жылдын 16-ноябрынан тартып Мамагенттиктин жаштар саясаты бөлүмүнүн адиси кызмат ордунан бошотулуп Мамагенттиктин жаштар саясаты бѳлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп дайындалсын.
 2. Кадырова Маржана Илязовнага кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоо үчүн 1.71 эмгек акы төлөө коэффициенти белгиленсин.

 Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 16-ноябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 14-ноябрындагы № 30 чечими.

 О Кадыровой М.И.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госагентство) от 14 ноября 2018 года № 30, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года № 819, Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706 и Положением о порядке определения размера должностных окладов государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года № 131,

 1. Назначить Кадырову Маржану Илязовну – ведущим специалистом отдела молодежной политики Госагентства с 16 ноября 2018 года, освободив от ранее занимаемой должности специалиста отдела молодежной политики Госагентства.
 2. Установить коэффициент для определения размера должностного оклада Кадыровой Маржаны Илязовны – 1.71.

 Основание: представление статс-секретаря от 16 ноября 2018 года, решение конкурсной комиссии от 14 ноября 2018 года № 30.

Д.Ж. Аманалиев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 55-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

1. Учкемпиров Мураталы Осмоналиевичтин бала багуу боюнча өргүү мезгилинде Аманалиев Данияр Жоомартович 2018-жылдын 1-ноябрынан тартып Мамагенттиктин жаштар иштери боюнча координациялоо жана өз ара аркеттенүү бөлүмүнүн начальнигинин милдетин аткаруучусу болуп дайындалсын.

2. Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү Аманалиев Данияр Жоомартович менен Эмгек келишимин түзсүн.  

Негиз: Д.Ж. Аманалиевдин 2018-жылдын 31-октябрындагы арызы.

О Аманалиеве Д.Дж.

В соответствии со статьей 55 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819.

1. Назначить Аманалиева Данияра Джоомартовича - исполнящим обязанности начальника отдела координации и взаимодействия по делам молодежи Госагенства с 1 ноября 2018 года на период отпуска по уходу за ребенком Учкемпирова Мураталы Осмоналиевича.

2. Отделу правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства заключить договор с Аманалиевым Данияр Джоомартовичем.

Основание: Заявление Аманалиева Д.Дж. от 31 октября 2018 года.

М.С. Букуева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын 30-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтомун менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципиалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобого, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

 1. Мамагенттиктин документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо бөлүмүнүн башкы адиси - Букуева Мерида Сагыновна штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы менен 2018-жылдын 29-октябрынан тартып Мамагенттиктин эл аралык жана тармактар аралык кызматташууну координациялоо бөлүмүнүн башкы адиси кызмат ордуна которулсун.
 2. Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү Букуева Мерида Сагыновнаны бул буйрук менен тааныштырсын.

Негиз: Мамагенттиктин статс-катчысы Н.А. Бардинованын 2018-жылдын 29-октябрындагы сунуштамасы.

О Букуевой М.С.

В соответствии со статьей 30 Закона Кыргызской Республики “О государственной гражданской службе и муниципальной службе”, Положением о проведении ротации гражданских служащих и муниципальных Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 октября 2016 года №706, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утверждённым постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Перевести Букуеву Мериду Сагыновну - главного специалиста отдела документационного обеспечения и контроля исполнения Госагентства на должность главного специалиста отдела межотраслевой координации и международного сотрудничества Госагентства с 29 октября 2018 года, с окладом согласно штатному расписанию.
 2. Отделу правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства ознакомить Букуеву Мериду Сагыновну с настоящим приказом.

Основание: предоставление статс-секретаря Госагентства Бардиновой Н.А. от 29 октября 2018 года.

Д.Ж. Мамбетакунова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Мамагенттик) конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 18-октябрындагы  № 24 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жѳнүндѳ жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоо тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Мамбетакунова Динар Жунусовна 2018-жылдын 22-октябрынан тартып Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмүнүн жетектөөчү адисинин милдетин аткаруу кызмат ордунан бошотулуп Мамагенттиктин документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо бѳлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп дайындалсын.
 2. Мамбетакунова Динар Жунусовнага кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоо үчүн 1.71 эмгек акы төлөө коэффициенти белгиленсин.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 22-октябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 18-октябрындагы № 24 чечими.

 О Мамбетакуновой Д.Ж.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госагентство) от 18 октября 2018 года № 24, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года № 819, Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706 и Положением о порядке определения размера должностных окладов государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года № 131,

 1. Назначить Мамбетакунову Динар Жунусовну – ведущим специалистом отдела документационного обеспечения и контроля исполнения Госагентства с 22 октября 2018 года, освободив от ранее занимаемой должности исполняющего обязанности ведущего специалиста отдела правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства.
 2. Установить коэффициент для определения размера должностного оклада Мамбетакуновой Динар Жунусовны – 1.71.

 

         Основание: представление статс-секретаря от 22 октября 2018 года, решение конкурсной комиссии от 18 октября 2018 года № 24.

А.Э.Калыков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Мамагенттик) конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 18-октябрындагы  № 24 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жѳнүндѳ жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоо тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Калыков Авазбек Эркинжанович 2018-жылдын 22-октябрынан тартып Мамагенттиктин эл аралык жана тармактар аралык кызматташууну координациялоо бѳлүмүнүн башкы адиси кызмат ордунан бошотулуп Мамагенттиктин жеке өнөктөштүк жана инвестицияларды тартуу секторунун башчысы болуп дайындалсын.
 2. Калыков Авазбек Эркинжановичке кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоо үчүн 2.06 эмгек акы төлөө коэффициенти белгиленсин.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 22-октябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 18-октябрындагы № 24 чечими.

 

О Калыкове А.Э.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госагентство) от 18 октября 2018 года № 24, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года № 819, Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706 и Положением о порядке определения размера должностных окладов государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года № 131,

 1. Назначить Калыкова Авазбека Эркинжановича – заведующим сектора государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций Госагентства с 22 октября 2018 года, освободив от ранее занимаемой должности главного специалиста отдела межотраслевой координации и междунродного сотрудничества Госагентства.
 2. Установить коэффициент для определения размера должностного оклада Калыкова Авазбека Эркинжановича – 2.06.

          Основание: представление статс-секретаря от 22 октября 2018 года, решение конкурсной комиссии от 18 октября 2018 года № 24.

Б.А. Джумагулов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Мамагенттик) конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 18-октябрындагы  № 24 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жѳнүндѳ жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоо тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Джумагулов Бектемир Алекаевич 2018-жылдын 22-октябрынан тартып Мамагенттиктин спорттогу жогорку жетишкендиктерди анализдөө жана өнүктүрүү бѳлүмүнүн адиси болуп дайындалсын.
 2. Джумагулов Бектемир Алекаевичке кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоо үчүн 1.55 эмгек акы төлөө коэффициенти белгиленсин.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 22-октябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 18-октябрындагы № 24 чечими.

 О Джумагулове Б.А.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госагентство) от 18 октября 2018 года № 24, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года № 819, Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706 и Положением о порядке определения размера должностных окладов государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года № 131,

 1. Назначить Джумагулова Бектемира Алекаевича – специалистом отдела анализа и развития спорта высших достижений Госагентства с 22 октября 2018 года.
 2. Установить коэффициент для определения размера должностного оклада Джумагулова Бектемира Алекаевича – 1.55.

 

         Основание: представление статс-секретаря от 22 октября 2018 года, решение конкурсной комиссии от 18 октября 2018 года № 24.

 

Т.Камчыбеков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын 38-47-беренелерине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

 1. Ош облустук Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын начальниги – Камчыбеков Токтосунга 2017-жылдын 16-августунан 2018-жылдын 14-сентябрына чейин иштеген мезгили үчүн 2018-жылдын 17-сентябрынан 2018-жылдын 22-октябрына чейин 36 календардык күнгө кезектеги өргүү берилсин.
 2. Камчыбеков Токтосун берген арызына ылайык, 2018-жылдын 23-октябрынан тартып Ош облусунун Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча башкармалыгынын начальнигинин ээлеген кызмат ордунан бошотулсун.
 3. Эмгек өргүү мезгилинде Ош облустук Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча башкармалыгынын начальнигинин милдетин аткаруу башкармалыктын начальнигинин орун басары – Сатыгулов Жунусмамат Турдуевичке жүктөлсүн.
 4. Ош облустук Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча башкармалыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте ден соолукту чыңдоо үчүн жөлөкпул жана акыркы эсеп-кысабын төлөп берсин.

Негиз: Т.Камчыбековдун 2018-жылдын 14-сентябрындагы арызы.

О Камчыбекове Т. 

В соответствии со статьями 38,47 закона Кыргызской Республики “О государственной гражданской службе и муниципальной службе”, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утверждённым постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Предоставить Камчыбекову Токтосуну – начальнику управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Ошской области, очередной трудовой отпуск за период работы с 16 августа 2017 года по 14 сентября 2018 года в количестве 36 календарных дней с 17 сентября по 22 октября 2018 года.
 2. Освободить от занимаемой должности начальника Управления по делам молодёжи, физической культуры и спорта Ошской области –Камчыбекова Токтосуна согласно поданному заявлению, с 23 октября 2018 года.
 3. На период трудового отпуска исполнение обязанности начальника управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Ошской области возложить на заместителя начальника управления Сатыгулова Жунусмамата Турдуевича.
 4. Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Ошской области произвести выплату пособия на оздоровление и окончательный расчет в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Основание: заявление Камчыбекова Т. От 14 сентября 2018 года

 Туратбек уулу Кубатбай жөнүндө

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-бересине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

Туратбек уулу Кубатбай – Каракол шаарынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн начальнигинин берген арызынын ылайык 2018-жылдын 1-октябрынан тартып ээлеген кызмат ордунан бошотулсун.

Каракол шаарынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн начальниги милдетин аткаруу бөлүмдүн башкы адиси – Керимкулов Азамат Керимкуловичке жүктөлсүн.

Каракол шаарынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республакысынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте төлөп берсин.

Негиз: Туратбек уулу К. 2018-жылдын 1-октярындагы арызы.

О Туратбек уулу Кубатбай

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики “О государственной гражданской службе и муниципальной службе”, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819,

Освободить от занимаемой должности начальника отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта города Каракол – Туратбек уулу Кубатбай согласно поданному заявлению, с 1 октярбя 2018 года.

Исполнение обязанностей начальника отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта города Каракол возложить на главного специалиста отдела – Керимкулова Азамата Керимкуловича.

Бухгалтерии отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта города Каракол произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики.

Основание: Заявление Туратбек уулу К. от 1 октября 2018 года.

З.М. Бекиева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Мамагенттик) конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 8-октябрындагы №22 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-дкабрындыгы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жанан муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

1. Бекиева Зарылкан Мамырбековна – штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы жана үч айлык сыноо менен 2018-жылдын 9-октябрынан Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп дайындалсын.

2. Бекиева Зарылкан Мамырбековнага кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоо үчүн 1.71 эмгек акы төлөө коэффиценти белгиленсин.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 9-октябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 8-октярындагы № 22 чечими.

О Бекиевой З.М.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 8 октября 2018 года № 22, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706,

1. Назначить Бекиеву Зарылкан Мамырбековну – ведущим специалистом отдела правовой экспетизы и управления персоналом Госагенства с 9 октября 2018 года, с окладом согласно штатному расписанию и с испытательным сроком в три месяца.

2. Установить коэффициент для определления размера должностного оклада Бекиевой Зарылкан Мамырбековны – 1.71.

Основание: представление статс-секретаря от 9 октября 2018 года, решение конкурсной комиссии от 8 октября 2018 года № 22.

А.Дж. Саткина жөнүндө

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги (мындан ары – Мамагенттик) жөнүндө жобого ылайык,

 1. Саткина Асель Джолдошбековна берген арызына ылайык, 2018-жылдын 1-октябрынан тартып ээлеген Мамагенттиктин дене тарбияны региондордо өнүктүрүү бѳлүмүнүн жетектөөчү адиси кызмат ордунан бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырсын.

Негиз: А.Дж. Саткинанын 2018-жылдын 22-августундагы арызы.

 О Саткиной А.Дж.

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

1. Освободить от занимаемой должности ведущего специалиста отдела развития физической культуры в регионах Госагентства – Саткину Асель Джолдошбековну согласно поданному заявлению, с 1 октября 2018 года.

2. Бухгалтерии Госагентства произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики.

 Основание: Заявление Саткиной А.Дж. от 22 августа 2018 года. 

Э.Б. Ибраев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 55-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө” жобого ылайык,

 1. Ибраев Эльдар Бактыбекович - 2018-жылдын 20-сентябрынан тартып Акматова Динара Арслановнанын кош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүү мезгилинде Мамагенттиктин жаштар иштери боюнча координациялоо жана өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн адисинин милдетин аткаруучу болуп дайындалсын.
 2. Мамагенттиктин укуктук эспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү Ибраев Эльдар Бактыбекович менен Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Э.Б. Ибраевдин 2018-жылдын 20-сентябрындагы арызы.

Об Ибраеве Э.Б.

В соответствии со статьей 55 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением “О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики” от 2 декабря 2015 года №819,

 1. Назначить Ибраева Эльдара Бактыбековича – исполнящим обязанности специалиста отдела координации и взаимодействия по делам молодежи Госагентства с 20 сентября 2018 года, на период отпуска по беременности и родам Акматовой Динары Арслановны.
 2. Отделу правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства заключить Трудовой договор с Ибраевым Эльдаром Бакытбековичем.

Основание: Заявление Ибраева Э.Б. от 20 сентября 2018 года.

 Т.Т. Усенов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 55-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

 1. Усенов Тамерлан Таалайбекович 2018-жылдын 17-сентябрынан тартып Доктурбек кызы Алтынайдын эмгек акысы сакталбаган өргүү мезгилинде Мамагенттиктин Тармактар аралык координациялоо жана эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн жетектөөчү адисинин милдетин аткаруучу болуп дайындалсын.
 2. Мамагенттиктин укуктук эспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү Усенов Тамерлан Таалайбекович менен Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Т.Т. Усеновдун 2018-жылдын 17-сентябрындагы арызы.

Об Усенове Т.Т.

В соответствии со статьей 55 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением “О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики” от 2 декабря 2015 года №819,

 1. Назначить Усенова Тамерлана Таалайбековича – исполнящим обязанности ведущего специалиста отдела межотраслевой координации и межуднародного сотрудничества Госагентства с 17 сентября 2018 года, на период отпуска без содержания Доктурбек кызы Алтынай.
 2. Отделу правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства заключить Трудовой договор с Усеновым Тамерланом Таалайбековичем.

Основание: Заявление  Усенова Т.Т. от 17 сентября 2018 года.

Т.Т. Усенов жөнүндө

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-бересине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

 1. Усенов Тамерлан Таалайбекович берген арызына ылайык 2018-жылдын 17-сентябрынан тартып ээлеген Мамагенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси кызмат ордунан бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республакысынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырсын.

Негиз: Т.Т. Усеновдун 2018-жылдын 17-сентябрындагы арызы.

Об Усенове Т.Т.

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики “О государственной гражданской службе и муниципиальной службе”, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819,

 1. Освободить от занимаемой должности специалиста отдела по связям с общественностью Госагентства - Усенова Тамерлана Таалайбековича согласно поданному заявлению, с 17 сентября 2018 года.
 2. Бухгалтерии Госагентства произвести окончательный расчет в установленном законодательсвом Кыргызской Республики.

Основание: Заявление  Усенова Т.Т. от 17 сентября 2018 года.

 Н.Ч. Торокулова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренесине ылайык,

1. Торокулова Нуржамал Чыныбаевна берген арызына ылайык, 2018-жылдын 10-сентябрынан тартып ээлеген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басарынын катчысы кызмат ордунан бошотулсун.

2. Мамагенттиктин башкы бухгалтери Эрежелерге ылайык,эсеп-кысапты толук жүргүзсүн.

Негиз: Н.Ч. Торокулованын 2018-жылдын 7-сентябрындагы арызы.

О Торокуловой Н.Ч.

В соответствии со статьи 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики,

1. Освободить от занимаемой должности секретаря заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Торокулову Нуржамал Чыныбаевну согласно поданному заявлению, с 10 сентября 2018 года. 

2. Главному бухгалтеру Госагентства произвести окончательный расчет согласно Правил.

Основание: заявление Торокуловой Н.Т. от 7 сентября 2018 года.        

Н.Т. Дүйшеева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесинин негизинде,

Дүйшеева Нурила Таалайбековна 2018-жылдын 10-сентябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин катчысы болуп штаттык ырааттамага ылайык кабыл алынсын. 

Негиз: 2018-жылдын 1-сентябрындагы Н.Т. Дүйшееванын арызы.  

О Дүйшеевой Н.Т.

На основании статьи 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики,

Дуйшееву Нурилу Таалайбековну - принять на работу секретарем Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 10 сентября 2018 года согласно штатному расписанию.

Основание: заявление Дуйшеевой Н.Т. от 10 сентября 2018 года.        

Т.А.Сакиева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Мамагенттик) конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 6-июлундагы №8 чечиминин негизинде, ”Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-дкабрындыгы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жанан муниципалдык кызматында конкур өткөрүүнүн жана кызматка көөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

Сакиева Тюльпана Абдукаримовна – штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы менен 2018-жылдын 7-июнуна тартып Мамагенттиктин Жаштар иштери боюнча координациалоо жана өз-ара аракеттенүү бөлүмүнүн башкы адиси болуп дайындалсын.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 6-июнундагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 6-июнундагы № 8 чечими.

О Сакиевой Т.А.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госагентство) от6 июня 2018 года № 8, в соответствии с Законом Кыргызской республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706,

Назначить Сакиеву Тюльпану Абдукаримовну – главным специалистом отдела координации и взаимодействия по делам молодежи Госагенства с 7 июня 2018 года, с окладом согласно штатному расписанию.

Основание: представление статс-секретаря от 6 июня 2018 года, решение конкурсной комиссии от 6 июня 2018 года № 8.

Жалалидин кызы Айчурөк жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агентигинин конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 23-майындагы № 5 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-дебарындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Жалалидин кызы Айчурок- штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы жана үч ай сыноо мөөнөтү менен 2018 - жылдын 28-майынан тартып Мамагенттиктин финансылык пландоо бөлүмүнүн адиси болуп дайындалсын.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 28-майындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 23-майындагы № 5 чечими.

О Жалалидин кызы Айчурок

На основании решения конкурсной комисии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 23 мая 2018 года № 5, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года №819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 год № 706,

 1. Назначить Жалалидин кызы Айчурок - специалистом отдела финансового планирования Госагентства с 28 мая 2018 года, с окладом согласно штатному расписанию с испытательным сроком три месяца.

Основание: представление статс-секретаря от 28 мая 2018 года, решение конкурсной комиссии от 23 мая 2018 года № 5.

Н.З. Абдуллаева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агентигинин конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 23-майындагы № 5 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-дебарындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1- мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муницыпалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоо тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Абдуллавева Назира Замировна- 2018-жылдын 28-майынан тартып Мамагенттиктин дене тарбияны региондордо өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчөөчү адиси кызмат ордунан бошотулуп Мамагенттиктин дене тарбияны региондордо өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси болуп дайындалсын.
 2. Абдуллавева Назира Замировна кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоо үчүн 2.28 эмгек акы төлөө коэффициенти белгиленсин.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 28-майындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 23-майындагы № 5 чечими.

Об Абдуллаевой Н.З.

На основании решения конкурсной комисии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 23 мая 2018 года № 5, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года №819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706 и Положением о порядке определения размера должностных окладов государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 год № 131,

 1. Назначить Абдуллаеву Назиру Замировну – главным специалистом отдела развития физической культуры в регионах Госагентства с 28 мая 2018 года, освободив от ранее занимаемой должности ведущего специалиста отдела развития физической культуры в регионах Госагентства.
 2. Установить коэфициент для определния размера должностного оклада Абдуллаевой Назиры Замировны- 2.28.

Основание: представление статс-секретаря от 29 мая 2018 года, решение конкурсной комиссии от 23 мая 2018 года № 5.

З.К. Сатаева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агентигинин конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 23-майындагы № 5 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-дебарындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1- мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муницыпалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоо тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Сатаева Зейнеп Карыбековна- 2018-жылдын 29-майынан тартып Мамагенттик укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмүнүн башкы адиси кызмат ордунан бошотулуп Мамагенттиктин документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо бөлүмүнүн начальниги болуп дайындалсын.
 2. Сатаева Зейнеп Карыбековнага кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоо үчүн 3.05 эмгек акы төлөө коэффициенти белгиленсин

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 29-майындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 24-майындагы № 6 чечими.

О Сатаевой З.К.

На основании решения конкурсной комисии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 23 мая 2018 года № 5, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года №819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706 и Положением о порядке определения размера должностных окладов государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 год № 131,

 1. Назначить Сатаеву Зейнеп Карыбековну – начальником отдела документационного обеспечения и контроля исполнения Госагентства с 29 мая 2018 года, освободив от ранее занимаемой должности главного специалиста прававой экспертизы и управления персоналом Госагентства.
 2. Установить коэфициент для определния размера должностного оклада Сатаевой Зейнеп Карыбековны- 3.05

Основание: представление статс-секретаря от 29 мая 2018 года, решение конкурсной комиссии от 24 мая 2018 года № 6.

Т.С. Шерботоев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобосуна ылайык,  

 1. Шерботоев Тилек Сатыбаевич берген арызына ылайык, 2018-жылдын 25-апрелинен тартып Чүй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин чарбачылык иштери боюнча директорунун орун басары ээлеген кызмат ордунан бошотулсун.  
 2. Чүй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин бухгалтериясы Эрежелерге ылайык, акыркы эсеп-касапты толук жүргүзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 13-мартындагы Т.С. Шерботоевдун арызы.

О Шерботоеве Т.С.

В соответствии со ст. 82  Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности заместителя директора по хозяйственной части Чуйской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Шерботоева Тилека Сатыбаевича согласно поданному заявлению с 25 апреля 2018 года.  
 2. Бухгалтерии Чуйской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва произвести окончательный расчет согласно Правил.

Основание: Заявление Шерботоева Т.С. от 13 марта 2018 года.

К.Т. Орозалиева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобосуна ылайык,  

 1. Орозалиева Канышай Таштановна берген арызына ылайык, 2018-жылдын 25-апрелинен тартып "Этномаданиятты, ат-спорт индустриясын жана асыл тукум жылкы-чарбасын өнүктүрүү борбору" мамлекеттик ишканасынын башкы бухгалтер ээлеген кызмат ордунан бошотулсун.  
 2. Мамагенттиктин алдындагы "Этномаданиятты, ат-спорт индустриясын жана асыл тукум жылкы-чарбасын өнүктүрүү борбору" мамлекеттик ишканасы Эрежелерге ылайык, акыркы эсеп-касапты толук жүргүзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 25-апрелиндеги К.Т. Орозалиеванын арызы.

О Орозалиевой К.Т.

В соответствии со ст. 82  Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Государственного предприятия "Центр развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии и племенного коневодства" при Госагентстве Орозалиеву Канышай Таштановну согласно поданному заявлению с 25 апреля 2018 года.  
 2. Государственному предприятию "Центр развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии и племенного коневодства" при Госагентстве произвести окончательный расчет согласно Правил.

Основание: Заявление Орозалиевой К.Т. от 25 апреля 2018 года.

М.И. Кадырова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агентигинин конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 19-апрелиндеги № 1 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-дебарындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Кадырова Маржана Илязовна- штаттык ырааттамга ылайык эмгек акы жана үч ай сыноо мөөнөтү менен 2018 жылдын 23-апрелинен тартып Мамагенттиктин жаштар саясаты бөлүмүнүн адиси болуп дайындалсын.

Негиз:  статс-катчынын 2018-жылдын 23-апрелиндеги сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 19-апрелиндеги № 1 чечими.    

О Кадыровой М.И.

На основании решения конкурсной комисии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 19 апреля 2018 года № 1, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года №819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 год № 706,

   1. Назначить Кадырову Маржану Ильязовну - специалистом отдела молодежной политики Госагентства с 23 апреля 2018 года, с окладом согласно штатному расписанию с испытательным сроком три месяца.

Основание: представление статс-секретаря от 23 апреля 2018 года, решение конкрсной комиссии от 19 апреля 2018 года № 1.

Т.Т. Усенов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агентигинин конкурстук комиссиясынын 2018-жылдын 19-апрелиндеги № 1 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Мамагенттик жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-дебарындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Усенов Тамерлан Таалайбекович- штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы жана үч ай сыноо мөөнөтү менен 2018 - жылдын 23-апрелинен тартып Мамагенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси болуп дайындалсын.

Негиз: статс-катчынын 2018-жылдын 23-апрелиндеги сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 19-апрелиндеги № 1 чечими.

Об Усенове Т.Т.

На основании решения конкурсной комисии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 19 апреля 2018 года № 1, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Госагентстве от 2 декабря 2015 года №819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 год № 706,

 1. Назначить Усенова Тамерлана Таалайбековича - специалистом отдела по связям с общественностью Госагентства с 23 апреля 2018 года, с окладом согласно штатному расписанию с испытательным сроком три месяца.

Основание: представление статс-секретаря от 23 апреля 2018 года, решение конкурсной комиссии от 19 апреля 2018 года № 1.

Ф.Ф. Мухамадшина жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобосуна ылайык, Кыргыз республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесинин негизинде,

 1. Мухамадшина Файруза Фаритовна – “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспөрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери болуп 2 жылдык мөөнөткө 2018-жылдын 23- апрелинен тартып дайындалсын.
 2. "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар - өпүрүмдөр мектебинин директору Ф.Ф. Мухамадшина менен эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Ф.Ф.Мухамадшинанын арызы.

О Мухамадшиной Ф.Ф. 

В соответствии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,на основании статьи 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики,

 1. Мухамадшину Файрузу Фаритовну – назначить главным бухгалтером Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Кулук» с 23 апреля 2018 года сроком на 2 года.
 2. Директору Специализированной  детско-юношеской школы олимпийского резерва «Кулук» заключить трудовой договор с Мухамадшиной Ф.Ф.

Основание: Заявление Мухамадшиной Ф.Ф.

У.Ш.Шаршенов жөнундө

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө ”Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

 1. Шаршенов Улан Шайлообекович берген арызына ылайык 2018-жылдын 12-апрелинен тартып ээлеген Мамагенттиктин финансылык пландоо бөлүмүнүн башкы адиси кызмат ордунан бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырсын.

Негиз: У.Ш. Шаршеновдун 2018-жылдын 10-апрелиндеги арызы.

О Шаршенове У.Ш.

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики “О государственной гражданской службе и муниципальной службе”, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта  при Правительстве Кыргызской Республики, Утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности главного специалиста отдела финансового планирования Госагентства – Шаршенова Улана Шайлообековича согласно поданному заявлению, с 12 апреля 2018 года.
 2. Бухгалтерии Госагентства произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики.

Основание: Заявление Шаршенова У.Ш. от 10 апреля 2018 года.

А.К. Ажигулов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесине, Мамагеннтиктин 2017-жылдын 22-сентябрындагы №332 буйругуна, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 4-апрелиндеги протоколуна ылайык,

 1. Ажигулов Айбек Кенешбекович - "Спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы" мамлекеттик мекеменин директорунун орун басары болуп, 2018-жылдын 10-апрелинен тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.
 2. "Спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы" мамлекеттик мекеменин директору К.К. Шабданбаев А.К. Ажигулов менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Конкурстук комиссиянын жыйынынын 2018-жылдын 4-апрелинин №8 протоколу.

Об  Ажигулове А.К. 

В соответствии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,статьей 14 Трудового кодекса Кыргызской Республики, приказом Госагентства от 22 сентября 2017 года №332 Протоколом №8 заседания конкурсной комиссии от 4 апреля 2018 года.

 1. Ажигулова Айбека Кенешовича - назначить заместителем директора государственного учреждения "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" с 10 апреля 2018 года сроком на 2 года.
 2. Директору государственного учреждения "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" Шабданбаеву К.К. заключить Трудовой договор с Ажигуловым А.К. сроком на 2 года.

Основание: Протокол заседания конкурсной комиссии от 4 апреля 2018 года №8.

З.К. Айтманбетов жөнүндө

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

 1. Айтманбетов Замирбек Курбаналиевич берген арызына ылайык 2018-жылдын 4-апрелинен тартып ээлеген Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмүнун башкы адиси кызмат оордунан бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырсын.

Негиз: З.К. Айтманбетовдун 2018-жылдын 21-февралындагы арызы.

Об  Айтманбетове З.К.

В соответствии со статьей 46 Закона кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности главного специалиста отдела правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства-Айтманбетова Замирбека Курбаналиевича согласно поданному заявлению, с 4 апреля 2018 года.
 2. Бухгалтерии Госагентства произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики.

Основание: Заявление Айтманбетова З.К. от 21 февраля 2018 года.

Н.К. Эшматов жөнүндө

Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун чарбалык бөлүм боюнча орун басары кызмат ордунун кыскартылышына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 83-бересине 2-пунктунун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобого ылайык,

 1. Эшматов Нурмухамед Каныбекович - Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун чарбалык бөлүм боюнча орун басары ээлеген кызмат ордунан 2018-жылдын 2-апрелинен тартып бошотулсун.
 2. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы Н.К. Эшматовго бошоо жөлөк пулун Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 86-беренесине ылайык төлөп берсин. 

Негиз: Конкурстук комиссиясынын жыйынынын 2018-жылдын 27-февралынын №4 протоколу.2018-жылдын 2-апрелиндеги Н.К. Эшматовдун арызы.

Об Эшматове Н.К.

В связи с сокращением должности заместителя директора по хозяйственной части Дирекции по олимпийским видам спорта, в соответствии с пунктом 2 статьи 83, Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819:

 1. Эшматова Нурмухаммеда Каныбековича - освободить от занимаемой должности заместителя директора по хозяйственной части Дирекции по олимпийским видам спорта со 2 апреля 2018 года.
 2. Дирекции по олимпийским видам спорта выплатить выходное пособие Эшматову Н.К. в соответствии со статьей 86 Трудового Кодекса Кыргызской Республики.

Основание: заявление Эшматова Н.К. от 2 апреля 2018 года.

А.Ж. Тынаевди которуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 69-беренесине ылайык, Тынаев Азатбек Жумадилович – 2018-жылдын 30-мартынан тартып Чүй облусундагы Аламүдүн райондук №2 балдар-өспүрүмдөр спорттук мектебинин которуу тартибинде Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун орун басары болуп дайындалсын. 

Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынын директору А.Ж. Тынаев менен эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 29-мартындагы А.Ж. Тынаевдин арызы.

О переводе Тынаева А.Ж.

В соответствии с Положением “О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики, в соответсвии со статьей 69 Трудового Кодекса Кыргызской Республики Тынаева Азатбека Жумадиловича назначить заместителем директора Дирекции по неолимпийским видам спорта в порядке перевода из Детско-юношеской спортивной школы №2 Аламудунского района Чуйской области с 30 марта 2018 года.

Директору Дирекции по неолимпийским видам спорта заключить трудовой договор с Тынаевым А.Ж.

Основание: заявление А.Ж. Тынаева от 30 марта 2018 года.

Ж.С. Кенжеевди которуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 69-беренесине ылайык, Кенжеев Жанарбек Салимбаевич – 2018-жылдын 29-мартынан тартып Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун орун басары ээлеген кызматынан Чүй облусундагы Аламүдүн райондук №2 балдар-өспүрүмдөр спорттук мектебинин директору кызматына которуу жолу менен бошотулсун.

Негиз: 2018-жылдын 28-мартындагы Ж.С. Кенжеевдин арызы.

О переводе Кенжеева Ж.С.

В соответствии с Положением “ О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики, в соответсвии со статьей 69 Трудового Кодекса Кыргызской Республики Кенжеева Жанарбека Салимбаевича освободить от занимаемой должности заместителя директора Дирекции по неолимпийским видам спорта в порядке перевода на должность директора Детско-юношеской спортивной школы №2 Аламудунского района Чуйской области с 29 марта 2018 года.

Основание: заявление Ж.С. Кенжеева от 28 марта 2018 года.

Ж.К. Кызалаков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-сентябрындагы №332 буйругуна, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 3-мартындагы жыйынынын №6 протоколуна ылайык,

Кызалаков Женишбек Кызылыковичти – “Спорттук курамалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы” мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары болуп, 2018-жылдын 12-мартынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

“Спорттун курамалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы” мамлекеттик мекемесинин директору К.К. Шабданбаев, Ж.К. Кызалаков менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тексеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: Конкурстук комиссиянын жыйынынын 2018-жылдын 3-мартынын №6 Протоколу.

О Кызалакове Ж.К.

В соответствии с Положением “ О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики, приказом Госагентства от 22 сентября 2017 года № 332, Протоколом №6 заседания конкурсной комиссии от 3 марта 2018 года.

Кызалакова Женишбека Кызалаковича – назначить заместителем директора государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» с 12 марта 2018 года сроком на 2 года.

Директору государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения»  Шабданбаеву К.К. заключить Трудовой договор с Кызалаковым Ж.К. сроком на 2 года.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагенства, курирующего данное направление.

Основание: Протокол заседания конкурсной комиссии от 3 марта 2018 года №6.

  О.А Евгачев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-сентябрындагы №332 буйругуна, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 27-февралындагы жыйынынын №4 протоколуна ылайык,

 1. Евгачев Орозбек Анарбаевич  - 2018-жылдын 5-мартынан тартып Мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү дирекциясынын директорунун  орун басары болуп 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.
 2. Мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү дирекциясынын директору Э.А.Абдылдаев, О.А.Евгачев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Конкурстук комиссиясынын жыйынынын 2018-жылдын 27-февралынын №4 протоколу.

О  Евгачеве О.А.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьей 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказом Госагентства от 22 сентября 2017 года №332, Протоколом №4 заседания конкурсной комиссии от 27 февраля 2018 года:

 1. Евгачева Орозбека Анабаевича - назначить заместителем директора  Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта  с 5 марта 2018 года сроком на 2 года.
 2. Директору Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта Э.А.Абдылдаев  заключить Трудовой договор с О.А.Евгачевым  сроком на 2 года.

Основание: Протокол заседания конкурсной комиссии от 27 февраля 2018 года №4.

Р.С. Жуманазаров жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-сентябрындагы №332 буйругуна, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 27-февралындагы №4 протоколуна ылайык,

 1. Джуманазаров Руслан Сатымкулович - 2018-жылдын 5-мартынан тартып Мамагенттиктин алдындагы Спорттун улутттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун чарбачылык иштери боюнча орун басары болуп дайындалсын.
 2. Спорттун улутттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директору Т.Асанов Р.Жуманазаров менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Конкурстук комиссиясынын жыйынынын 2018-жылдын 27-февралынын №4 протоколу.

Об Джуманазарове Р.С.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьей 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказом Госагентства от 22 сентября 2017 года №332, Протоколом №4 заседания конкурсной комиссии от 27 февраля 2018 года:

 1. Джуманазарова Русланбека Сатымкуловича - назначить заместителем директора по административно-хозяйственной части Дирекции по национальным видам спорта с 5 марта 2018 года сроком на 2 года.
 2. Директору Дирекции по национальным видам спорта Т.Асанову заключить Трудовой договор с Джуманазаровым Р.С. сроком на 2 года.

Основание: Протокол заседания конкурсной комиссии от 27 февраля 2018 года №4.

К.Т. Ырыскелдиев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-январындагы №332 буйругуна, конкурстук комиссиянын 2018-жылдын 26-февралындагы №3 протоколуна ылайык,

 1. Ырыскелдиев Калысбек Толомушович - 2018-жылдын 5-мартынан тартып Мамагенттиктин алдындагы "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун чарбасчылык иштер боюнча орун басары болуп дайындалсын.
 2. "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору С.Мамытов Калысбек Ырыскелдиев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Конкурстук комиссиясынын жыйынынын 2018-жылдын 26-февралынын №3 протоколу.

Об Ырыскелдиеве К.Т. 

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьей 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказом Госагентства от 22 сентября 2017 года №332, Протоколом №3 заседания конкурсной комиссии от 26 февраля 2018 года:

 1. Ырыскелдиева Калысбека Толомушовича - назначить заместителем директора по административно -хозяйственной части Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Кулук" с 5 марта 2018 года сроком на 2 года.
 2. Директору Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Кулук" Мамытову С. заключить Трудовой договор с Ырыскелдиевым К. сроком на 2 года.

Основание: Протокол заседания конкурсной комиссии от 26 февраля 2018 года №3.

 

 К.О. Исаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 69-беренесине ылайык,

 1. Исаев Кулболду Октябрьевич - 2018-жылдын 30-январынан тартып Мамагенттиктин алдындагы Спорттун улуттук түрлөрү боюнча Дирекциясынын директорунун АЧБ боюнча орун басары ээлеген кызматынан Мамагенттиктин алдындагы Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын методиста кызматына которуу жолу менен бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы Исаев Кулболду Октябрьевичти 2018-жылдын 30-январынан тартып Мамагенттиктин алдындагы Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын методиста кызматына дайындасын.

Негиз: 2018-жылдын 30-январындагы К.О. Исаевдин арызы.

Об Исаеве К.О

В соответствии со ст. 69 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказываю:

 1. Исаева Кулболду Октябрьевича - освободить от должности заместителя директора по АХЧ Дирекции по национальным видам спорта при Госагентства в порядке перевода на должность методиста Дирекции по национальным видам спорта при Госагентстве с 30 января 2018 года.
 2. Дирекции по национальным видам спорта при Госагентстве назначить Исаева Кулболду Октябрьевича методистом Дирекции по национальным видам спорта при Госагентстве с 30 января 2018 года.

Основание: заявление Исаева К.О. от 30 января 2018 года.

 Ү.Б. Качаганова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренисине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” (мындан ары-Мамагенттик) Жобого ылайык,

 1. Качаганова Үмүт Борукчуевна - Мамагенттиктин алдындагы Ш.Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резерв окуу жайынын башкы бухгалтери ээлеген кызмат ордунан оз каалоосу менен 2018-жылдын 1-февралынан тартып бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Ш.Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резерв окуу жайынын бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1-февралындагы Ү.Б. Качаганованын арызы.

О Качагановой Ү.Б

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Качаганову Умут Борукчуевну - освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Республиканского училища олимпийского резерва им.Ш.Сыдыкова при Госагентстве с 1 февраля 2018 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Республиканского училища олимпийского резерва им.Ш.Сыдыкова при Госагентстве произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Кочагановой Ү.Б. от 1 февраля 2018 года.

А.К. Ажигулов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренисине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” (мындан ары-Мамагенттик) Жобого ылайык,

 1. Ажигулов Айбек Кенешович - Мамагенттиктин алдындагы Мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү боюнча дирекциясынын директорунун орун басары ээлеген кызмат ордунан оз каалоосу менен 2018-жылдын 1-февралынан тартып бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү боюнча дирекциясынын бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: 2018-жылдьш 1-февралындагы А.К. Ажигуловдун арызы.

Об Ажигулове А.К,

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Ажигулова Айбека Кенешовича - освободить от занимаемой должности заместителя директора Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта при Госагентстве с 1 февраля 2018 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта при Госагентстве произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Ажигулова А.К. от 1 февраля 2018 года.

С.С. Өзүбекова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 69-беренесине ылайык,

 1. Өзүбекова Сүйүмкан Сапаровна - 2018-жылдын 1-февралынан тартып Мамагенттиктин алдындагы “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери ээлеген кызматынан Мамагенттиктин алдындагы Ш.Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резерв окуу жайына которуу тартибинде башкы бухгалтери болуп дайындалсын.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Ш.Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резерв окуу жайынын директору С.С. Өзүбекова менен эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1-февралындагы С.С. Өзүбекованын арызы.

Об Өзүбековой С.С.

В соответствии со ст. 69 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказываю:

 1. Өзүбекову Сүйүмкан Сапаровну - назначить на должность главного бухгалтера Республиканского училища олимпийского резерва им.Ш.Сыдыкова при Госагентстве с 1 февраля 2018 года в порядке перевода с должности главного бухгалтера Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Күлүк» при Госагентстве.
 2. Директору Республиканского училища олимпийского резерва им. Ш.Сыдыкова при Госагентстве заключить трудовой договор с Өзүбековой С.С.

Основание: заявление Өзүбевовой С.С. от 1 февраля 2018 года.

Ж.С. Кенжеевди которуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, кызматчынын потенциялын туура пайдалануу максатында, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 69-беренесине ылайык,

 1. Кенжеев Жанарбек Салимбаевич - 2018-жылдын 1-февралынан тартып Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынан которуу тартибинде Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынан директорунун орун басары болуп дайындалсын.
 2. Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынан директору Ж.С. Кенжеев менен 2 жылдык мөөнөткө эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1-февралындагы Ж.С. Кенжеевдин арызы .

О переводе Кенжеева Ж.С

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, в целях рационального использования потенциала сотрудника, в соответствии со статьей 69 Трудового Кодекса Кыргызской Республики,

 1. Кенжеева Жанарбека Салимбаевича - назначить заместителем директора Дирекции по неолимпийским видам спорта в порядке перевода из дирекции по олимпийским видам спорта с 1 февраля 2018 года.
 2. Директору дирекции по неолимпийским видам спорта заключить трудовой договор с Кенжеевым Ж.С. сроком на 2 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства, курирующего данное направление.

Основание: заявление Кенжеева Ж.С. от 1 февраля 2018 года.

Кубатбек уулу Абай жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнундө” (мындан ары - Мамагенттик) Жобосуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесинин негизинде буйрук кылам:

 1. Кубатбек уулу Абай - 2018-жылдын 1-февралынан тартып Жалал-Абад облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери болуп 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалсын.
 2. Жалал-Абад облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору Кубатбек уулу Абай менен эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1-февралындагы Кубатбек уулу Абайдын арызы.

О Кубатбек уулу Абае.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, на основании статьи 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказываю:

 1. Кубатбек уулу Абая - назначить главным бухгалтером Жалал- Абадской областной Специализированной детско-юношеской школы олмипийского резерва с 1 февраля 2018 года с испытательным сроком 3 месяца.

Директору Жалал-Абадской областной Специализированной детско-юношеской школы олмипийского резерва заключить трудовой договор с Кубатбек уулу Абаем.

Основание: заявление Кубатбек уулу Абая от 1 февраля 2018 г.

 Э.Б. Бекманбетовду которуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, кызматчынын потенциялын туура пайдалануу максатында, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 69-беренесине ылайык,

 1. Бекманбетов Эрлан Бообекович — 2018-жылдын 1-февралынан тартып Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынан Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясына которуу тартибинде директордун орун басары болуп дайындалсын.
 2. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын директору Э.Б. Бекманбетов менен 2 жылдык мөөнөткө эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1-февралындагы Э.Б. Бекманбетовдун арызы.

О переводе Бекманбетова Э.Б.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, в целях рационального использования потенциала сотрудника, в соответствии со статьей 69 Трудового Кодекса Кыргызской Республики,

 1. Бекманбетова Эрлана Бообековича - назначить заместителем директора Дирекции по олимпийским видам спорта в порядке перевода из дирекции по неолимпийским видам спорта с 1 февраля 2018 года.
 2. Директору дирекции по олимпийским видам спорта заключить трудовой договор с Бекманбетовым Э.Б. сроком на 2 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства, курирующего данное направление.

Основание: заявление Бекманбетова Э.Б. от 1 февраля 2018 года.

Б.М. Анарбаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги (мындан ары- Мамагенттик) жөнүндө жобого ылайык,

 1. Анарбаев Бердалы Мукашович берген арызына ылайык 2018-жылдын 1-февралынан тартып ээлеген Жалал-Абад облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтер кызмат орунунан бошотулсун.
 2. Жалал-Абад облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин бухгалтериясы Эрежелерге ылайык, эсеп- кысапты толу к жүргүзсүн.

Негиз: 2018-жылдын 1 -февралындагы Б.М. Анарбаевдин арызы.

Об Анарбаеве Б.М,

В соответствии со ст. 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее-госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Жалал-Абадской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва - Анарбаева Бердалы Мукашовича согласно поданному заявлению, с 1 февраля 2018 года.
 1. Бухгалтерии Жалал-Абадской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва произвести окончательный расчет согласно Правил.

Основание: заявление Анарбаева Б.М. от 1 февраля 2018 г.

Ж.Б. Куватбекова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 74 беренесине ылайык,

 1. Ш.Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директорунун милдети директор дайындалганга чейин директордун орун басары Куватбекова Жылдыз Болотбековнага 2018-жылдын 18-январынан тартып жүктөлсүн.
 2. Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү бул буйрук менен Ж.Б. Куватбекованы тааныштырсын. 
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамагенттиктин директорунун орун басары К.М. Арпачиевге жүктөлсүн.

 О Куватбековой Ж.Б.

В соответствии с Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года№ 819, статье 74 Трудового Кодекса Кыргызской Республики,

 1. Возложить с 18 января 2018 года исполнение обязанностей директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Ш.Сыдыкова на заместителя директора Куватбекову Жылдыз Болотбековну до назначения директора. 
 2. Отделу правовой экспертизы и управления  персоналом Госагентства ознакомить Куватбекову Ж.Б. с настоящим приказом.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства Арпачиеву К.М.

   Ж.К. Кызалаков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого ылайык,

 1. Кызалаков Женишбек Кызалакович берген арызына ылайык 2018 - жылдын 18-январынан тартып ээлеген Ш.Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директору кызмат ордунан бошотулсун. 
 2. Ш.Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын бухгалтериясы Эрежелерге ылайык, эсеп-кысапты толук жүргүзсүн.

Негиз: Ж.К. Кызалаковдун 2018-жылдын 18-январындагы арызы.

 О Кызалакове Ж.К.

В соответствии со статьей 82 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года№ 819,

 1. Освободить от занимаемой должности директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Ш.Сыдыкова -Кызалакова Женишбека Кызалаковича согласно поданному заявлению, с 18 января 2018 года.
 2. Бухгалтерии Республиканского училища олимпийского резерва имени Ш.Сыдыкова произвести окончательный расчет согласно Правил.

Основание: Заявление Кызалакова Ж.К. от 18 января 2018 года.

А.И. Салмурзаева жөнүндө

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамьгаын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого ылайык,

 1. Салмурзаева Алия Ишеналыевна берген арызына ылайык 2018 — жылдын 8-январынан тартып ээлеген Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмүнүн адиси кызмат орунунан бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырсын.

Негиз: А.И. Салмурзаеванын 2018-жылдьш 8-январындагы арызы.

О Салмурзаевой А.И.

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности специалиста отдела правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства - Салмурзаеву Алию Ишеналыевну согласно поданному заявлению, с 8 января 2018 года.
 2. Бухгалтерии Госагентства произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики.

Основание: Заявление Салмурзаевой А.И. от 8 янвраря 2018 года.

В.Н. Березин жөянүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренисине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө” Жобого ылайык,

 1. Березин Василий Николаевич - Мамагенттиктин алдындагы Кыргыз Республикасынын “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун чарбачылык бөлүмү боюнча орун басары ээлеген кызмат ордунан өз калоосу менен 2018-жылдын 8-январынан тартып бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Кыргыз Республикасынын “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: В.Н. Березиндин 2018-жылдын 8-январындагы арызы.

О Березине В.Н.

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Г осударственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Березина Василия Николаевича - освободить от занимаемой должности заместителя директора по хозяйственной части специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Кулук» Кыргызской Республики при Госагентстве с 8 января 2018 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Кулук» Кыргызской Республики при Госагентстве .произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Березина В.Н. от 8 января 2018 года.